خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
اتين‌ ژيلسون‌ : متكلمان‌ از آن‌ حيث‌ كه‌ اهل‌ كلام‌اند، ايرادي‌ بر آنها وارد نيست‌، بلكه‌ مشكل‌ آنها اين‌ است‌ كه‌ خود را در مقام‌ فلاسفه‌ قرار مي‌دهند.     ::    بودا : او را چه‌ شادي‌ هست‌ از ديدن‌ اين‌ استخوانهاي‌ سپيد، به‌ كردار كدوهايي‌ دور افكنده‌ در خزان‌؟     ::    كي‌ يرگكارد : در عصري‌ گرفتار آمده‌ايم‌ كه‌ عاطفه‌ به‌ سود علم‌ از صحنه‌ پاك‌ شده‌ است‌.     ::    آناكسيمندر (600 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : نخستين‌ جانداران‌ در رطوبت‌ پديد آمدند، پيچيده‌ در پوسته‌هايي‌ خاردار و همچنان‌ كه‌ عمرشان‌ فزوني‌ گرفت‌ به‌ قسمت‌ خشك‌تر بيرون‌ آمدند و هنگامي‌ كه‌ آن‌ پوسته‌ شكسته‌ شد، در زماني‌ كوتاه‌ تغيير زندگي‌ دارند.     ::    دكتر شريعتي‌ : در قرون‌ وسطي‌ معتقد بودند كه‌ يك‌ قدري‌ از ذات‌ روح‌ القدس‌ (Saint Esprit) در برخي‌ آدمها حلول‌ كرده‌ و آنها را جزو طبقه‌ روحانيون‌ نموده‌ است‌ و حق‌ حاكميت‌ بر بشر را به‌ اين‌ طبقه‌ داده‌ است‌. يعني‌ آنان‌ نماينده‌ خداوند روي‌ زمين‌ بودند.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    هراكليت‌ : اين‌ نصيب‌ همه‌ آدميان‌ شده‌ است‌ كه‌ خود را بشناسند و درست‌ بينديشند.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    ويتگنشتاين‌ : آنچه‌ ما نابود مي‌كنيم‌، چيزي‌ نيست‌ جز خانه‌هايي‌ مقوايي‌ و ما زمينه‌ زبانهايي‌ را كه‌ آنها روي‌ آن‌ بر پا شده‌اند، صاف‌ مي‌كنيم‌.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.
تاریخ یونان از ابتدا تا مرگ اسکندر  
افكار انسانهاي‌ نخستين‌ (پارينه‌سنگيان‌ و نوسنگيان‌)
شكل‌گيري‌ زبان‌
فكر جنسي‌ در انسانهاي‌ نخستين‌
فكر هنري‌ در انسانهاي‌ نخستين‌
ظهور يونانيان‌ در تاريخ‌
ظهور ايرانيان‌ در تاريخ‌
مروري‌ بر رويدادها: از تازش‌ ايرانيان‌ به‌ يونان‌ تا مرگ‌ سقراط‌
يونان‌ در عهد تمدن‌ كرت‌
يونان‌ پيش‌ از آگاممنون‌ (تمدن‌ موكناي‌ و تروا)
يونان‌ عصر پهلواني‌ (تمدن‌ آخايايي‌)
نظام‌ اسپارت‌
نظام‌ آتن‌
شهرهاي‌ 12 گانه‌ ايونيا (زادگاه‌ نخستينِ فلسفه‌)
يونانيان‌ در غرب‌
خدايان‌ يونانيان‌
فكر اخلاقي‌ در يونان‌
تفكر جنسي‌ نزد يونانيان‌
خودكشي‌ يونان‌ (روايت‌ ويل‌ دورانت‌)
اسكندر از ديدگاه‌غربيان‌ (به‌ روايت‌ ويل‌ دورانت‌)
پس‌ از اسكندر
هنر يوناني‌ در دوران‌ اضمحلال‌
علم‌ در عصر اضمحلال‌ يونان‌
پيدايش‌ روم‌
ميراث‌ يوناني‌ ما (روايت‌ ويل‌ دورانت‌)