خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    ملاصدرا : من‌ در اين‌ زمان‌ در ميان‌ جماعتي‌ گرفتار شده‌ام‌ كه‌ هرگونه‌ تأمل‌ در متون‌ و ژرف‌ انديشي‌ را نوعي‌ بدعت‌ در دين‌ مي‌شناسند. تو گويي‌ آنها حنبليهاي‌ كتب‌ حديث‌ هستند كه‌ حق‌ با خلق‌ و قديم‌ با حادث‌ بر آنها مشتبه‌ شده‌ است‌.     ::    علي‌ شريعتي‌ : توحيد فقط‌ يك‌ ايده‌ي‌ كلامي‌ - اعتقادي‌ نيست‌، يعني‌ صرفاً به‌ اين‌ معنا نيست‌ كه‌ خدا يكي‌ است‌ و دوتا نيست‌. توحيد، تجلّيات‌ اجتماعي‌، تاريخي‌ و رواني‌ دارد.     ::    بودا : چون‌ بداند كه‌ اين‌ تن‌ به‌ كردارِ كف‌ است‌ و بداند كه‌ سرشت‌ آن‌، سراب‌گونه‌ است‌ و بتواند تيرهاي‌ گُلْ مانندِ مارَه‌ را بشكند؛ جايي‌ بخواهد رفت‌ كه‌ شاهِ مرگ‌ نخواهدش‌ ديد.     ::    هراكليت‌ : اين‌ نصيب‌ همه‌ آدميان‌ شده‌ است‌ كه‌ خود را بشناسند و درست‌ بينديشند.     ::    اسپينوزا : مقصود من‌ از خدا، موجود مطلقاً نامتناهي‌ است‌، يعني‌ جوهري‌ كه‌ متقوم‌ از صفات‌ نامتناهي‌ است‌.     ::    بودا : آن‌ كسي‌ كه‌ دور از من‌ مي‌زيد اما در طريق‌ راستي‌ گام‌ مي‌زند هميشه‌ به‌ من‌ نزديك‌ است‌.     ::    بودا : رهرو از دست‌، آگاه‌، از پاي‌ آگاه‌، از رفتار خويش‌ آگاه‌ است‌. تنها و خرسند است‌، او را رهرو مي‌خوانند.     ::    بودا : تو خود آن‌ كن‌ كه‌ به‌ ديگران‌ آموزي‌؛ نخست‌ خود را خوب‌ به‌ فرمان‌ آر و پس‌ آن‌گاه‌ ديگران‌ را. راستي‌ را دشوار است‌ به‌ فرمان‌ آوردنِ خود.     ::    هراكليت‌ : كوتاه‌ترين‌ راهها به‌ سوي‌ نيكنامي‌، نيك‌ شدن‌ است‌.
مکتب متعالیه  
صدرالدين‌ شيرازي‌ (ملاصدرا)
اسفار ملاصدرا (به‌ روايت‌ دكتر نصر)
ملاصدرا و اگزايستانسياليسم‌ (از نگاه‌ عطيه‌ سعيد2)
درآمدي‌ بر مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ (از نگاه‌ دكتر كريم‌ مجتهدي)
مقايسه‌ ملاصدرا و هگل‌ درباب‌ صيرورت
تمايز ماهيت‌ - وجود در فلسفه‌ ملاصدرا و اگزيستانسياليسم‌ جديد غرب
مقايسه‌ تفكر ياكوب‌ بومه‌ و ملاصدرا
ملا هادي‌ سبزواري‌
فيض‌ كاشاني‌ (فيض)
عبدالرزاق‌ لاهيجي‌ (فياض)
مكتب‌ متعاليه‌ از نگاه‌ نقادانه‌ محمدرضا فشاهي‌
علامه‌ محمدحسين‌ طباطبايي‌
عليت‌ از نگاه‌ ديويد هيوم‌ و علامه‌ طباطبايي
مقايسه‌ پلوراليزم‌ ديني‌ علامه‌ طباطبايي‌ و استاد مطهري
استاد مرتضي‌ مطهري‌
خاطره‌هايي‌ از استاد مطهري‌
دو نمونه‌ از ديدگاه‌ خاص‌ مطهري‌ در فلسفه‌ اسلامي
ويژگيهاي‌ آثار استاد مطهري
بررسي‌ تطبيقي‌ آرأ مرتضي‌ مطهري‌ و آيزيابرلين‌ (درباره‌ عقل‌ و آزادي)
مقايسه‌ تحليل‌ فلسفي‌ استاد مطهري‌ در اخلاق‌ با روش‌ پديدارشناسي‌ هوسرلي
شرحی بر فلسفه ملا صدرا از منظر علامه ی طبا طبا یی
مقاله انگلیسی: زندگی و آثار ملاصدرا، MullaSadra`s Life and Philosophy