خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : اي‌ فرزانه‌ در مقام‌ اخترشناس‌ - تا ستارگان‌ را چيزي‌ «بر فراز خويش‌» مي‌بيني‌، چشم‌ اهل‌ معرفت‌ در تو نيست‌.     ::    بودا : كُهن‌دژي‌ است‌ بر آورده‌ از استخوان‌؛ و اندودي‌ از گوشت‌ و خون‌ بر آن‌، در او نشسته‌ پيري‌ و مرگ‌، مني‌ و فريب‌.     ::    سهل‌ شوشتري‌ : هر وجدي‌ كه‌ صوفي‌ دارد، اگر كتاب‌ و سنت‌ به‌ راستي‌ آن‌ گواهي‌ ندهد، باطل‌ است‌.     ::    بودا : بي‌گمان‌ خودْ سرورِ خود است‌؛ خودْ پناه‌ خود است‌؛ پس‌ به‌ خودْ لگام‌ بزن‌، بمانند كردار بازرگان‌ كه‌ اسب‌ را.     ::    كانت‌ : دو چيز جان‌ مرا از اعجاب‌ و احترام‌، سرشار مي‌سازد:آسمان‌ پر ستاره‌ي‌ بالاي‌ سر من‌ و قانون‌ اخلاقي‌ در درون‌ من‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : بدون‌ فلسفه‌، گويي‌، انديشه‌ها تار و نامتمايزند:وظيفه‌ فلسفه‌ اين‌ است‌ كه‌ آنها را روشن‌ سازد و به‌ آنها، مرزهايي‌ دقيق‌ ببخشد.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.     ::    دكتر شريعتي‌ : ماترياليسم‌، جنس‌ و ذات‌ انسان‌ را ماده‌ مي‌داند. در همين‌ تعريف‌، او را در چارچوب‌ تكاملي‌ كه‌ در ماده‌ بودن‌ محدود است‌، حبس‌ مي‌كند.     ::    هراكليت‌ : مردمان‌ نمي‌دانند كه‌ چگونه‌ از هم‌ جداشدگي‌ عين‌ به‌ هم‌ پيوستگي‌ است‌:هماهنگي‌ كششهاي‌ متضاد چون‌ در كمان‌ و چنگ‌.     ::    بودا : مرد با اين‌ ستوران‌ به‌ كشوري‌ نمي‌رسد كه‌ پاي‌ كسي‌ بدان‌ نرسيده‌:جايي‌ كه‌ مردِ رام‌ با خودِ رام‌ به‌ آنجا مي‌رود.
مکتب جاودان خرد  
سابقه‌ي‌ تاريخي‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد (سنت‌گرايي‌)
مدّعيات‌ اصلي‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
جاودان‌ خرد يا حكمت‌ خالده‌ چيست‌؟
فرق‌ ميان‌ عقل‌ كلّي‌ و عقل‌ جزئي‌ از ديد مكتب‌ جاودان‌ خرد
مكتب‌ جاودان‌ خرد و نقد علم‌ جديد
مكتب‌ جاودان‌ خرد و كثرت‌گرايي‌ ديني‌
ويژگيهاي‌ عرفان‌ حقيقي‌ در برابر رازآموزيهاي‌ دروغين‌ از نظر سنت‌گرايان‌
شكل‌گيري‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد در ايران‌
سيد حسين‌ نصر
مقاله انگلیسی: معنا و مفهوم فلسفه از دیدگاه سید حسین نصر
مقاله انگلیسی؛ نصر از دیدگاه ابراهیم کالین
فريتيوف‌ شووان‌
آشنايي‌ با ديگر چهره‌هاي‌ سرشناس‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
مصاحبه‌ با دكتر اعواني‌ درباره‌ مكتب‌ جاودان‌ خرد
ديدگاه‌ شهرام‌ پازوكي‌ در مورد مكتب‌ جاودان‌ خرد
كتاب‌ و حكمت‌ در قرآن‌ به‌ مثابه‌ پوست‌ و مغز
پوست‌ و مغز (نوشتاري‌ از رنه‌گنون‌)