خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
نيچه‌ : كيست‌ كه‌ به‌ خاطر نام‌ نيك‌، خويشتن‌ را يكبار، قرباني‌ نكرده‌ باشد.     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : درباره‌ چيزهاي‌ ناديدني‌، تنها خدايان‌ بينش‌ واقعي‌ دارند، اما انسانها فقط‌ از روي‌ نشانه‌ها مي‌توانند داوري‌ كنند.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.     ::    نيچه‌ : همه‌، همه‌ تصور مي‌كنند كه‌ گذشته‌ چيزي‌ نبوده‌ و آينده‌ همه‌ چيز است‌. و هر كس‌ مي‌خواهد در اين‌ آينده‌، سرآمد باشد. با اين‌ وصف‌، مرگ‌ و سكوت‌ مرگ‌، تنها چيز مطمئني‌ است‌ كه‌ در اين‌ آينده‌، شامل‌ همگان‌ مي‌شود.     ::    ابونصر سراج‌ : كلامي‌ كه‌ زبان‌ آن‌ را از وجدي‌ كه‌ از معدن‌ فيض‌ به‌ دل‌ افاضه‌ شده‌، بيان‌ كند، اين‌ كلام‌ شبيه‌ و نزديك‌ به‌ دعوي‌ باشد، جز اينكه‌ اهل‌ اين‌ وجد، آزموده‌ و محفوظ‌ از خطا باشد.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    هراكليت‌ : به‌ اين‌ لوگوس‌، كه‌ موجودي‌ جاودان‌ است‌، آدميان‌، نانيوشندگانند، چه‌ پيش‌ از آنكه‌ بشنوندش‌، و چه‌ پس‌ از آن‌.     ::    اسپينوزا : مقصود من‌ از خدا، موجود مطلقاً نامتناهي‌ است‌، يعني‌ جوهري‌ كه‌ متقوم‌ از صفات‌ نامتناهي‌ است‌.     ::    نيچه‌ : جنون‌ در افراد استثناء است‌ - اما در گروهها و حزبها و ملتها و دوره‌ها، اصل‌ است‌.
فلسفه علم تحلیلی (آنگلوساکسون)  
1- معناي چهارگانه فلسفه علم ( از منظر سنت تحليلي )
2- سنت هاي فلسفه علم كدامند ؟
3- علی پایا از حملات به سنت تحلیلی می گوید
نگاهي به معناي فلسفه علم ( از ديدگاه سنت تحليلي )
5- علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
6- فلسفه علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
7- همه چیز درباره اصطلاحات نظری در علم
8- تصویر جهان در فیزیک دیروز امروز به زبان ساده (روایت دکتر ناصری)
9- فرق فیزیک و فلسفه در چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
10- نسبت فيزيك امروز و فلسفه از زبان سر جيمز جينز
11- سنت تحليلي : فلسفه علم ارسطویی
12-سنت تحليلي : فلسفه علم فیثاغوری و افلاطونی
13-ديدگاه سنت تحليلي : تکمیل روش ارسطو در قرون وسطی
14- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور گالیله، حمله به فلسفه ي علم ارسطویی و بازگشت به افلاطون و فيثاغورث
15-ديدگاه سنت تحليلي : ظهور فرانسیس بیکن و حمله به فلسفه علم ارسطویی
16- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور دکارت، حمله و واژگون سازی نظریه ي فرانسیس بیکن درباره ي شیوه تحقیق علمی
17-ديدگاه سنت تحليلي: ظهور نيوتن ، فلسفه ي علم تازه و حمله به دكارت و دكارتيان ( باز هم طنيني افلاطوني! )
18- استدلال علمی یعنی چه؟ (آشنایی با استنتاج استقرایی و استنتاج به قصد بهترین تبیین)
19- تبیین علمی یعنی چه؟( ديدگاه سنت تحليلي)
20-سنت تحليلي : استقرا گرایی میل و دیدگاه مخالف هیول
21-سنت تحليلي : پوزیتیویسم ریاضی، قراردادگرایی و ابطال گرایی
22- سنت تحليلي : آیا استقراء گرایی توجیه پذیر است؟ (دیدگاه چالمرز)
ابطال گرايان چه مي گويند ؟
24- ابطالگرایی پیشرفته، پیش بینیهای بدیع و رشد علم(سنت تحليلي)
25- چرا ابطالگرایی نارساست ؟
26- (سنت تحلیلی): برنامه های پژوهشی لاکاتوش
27- (سنت تحلیلی): پاردایم های کوهن
فایرابند فلسفه تحلیلی را منفجر کرد !
29- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر معقول گرایی و ابژکتیویستم
30- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر واقع گرایی