خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : رهرو آرامْ دل‌ به‌ خانه‌ي‌ تهي‌ رفته‌ است‌؛ او از فهم‌ درست‌ آيين‌، شادي‌ برتر از انسان‌ دارد.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.     ::    كانت‌ : جان‌ من‌ در برابر يك‌ انسان‌ ساده‌ عادي‌ (كه‌ از شايستگي‌ اخلاقي‌ برخوردار است‌)، به‌ حالت‌ كرنش‌ درمي‌آيد.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : با تحولات‌ فيزيك‌ نسبيت‌، معلوم‌ شد كه‌ ديگر ماده‌، چيزي‌ كه‌ در زمان‌ وجود دارد و در فضا (مكان‌) حركت‌ مي‌كند نيست‌؛ ذره‌ ديگر چيزي‌ دائمي‌ به‌ شمار نمي‌آيد بلكه‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از رويدادهايي‌ كه‌ به‌ يكديگر، مربوط‌ مي‌باشند.     ::    هراكليت‌ : خداوندگاري‌ كه‌ هاتف‌ پيش‌گويي‌ او در پرستشگاه‌ دلفي‌ است‌، نه‌ سخن‌ مي‌گويد، نه‌ پنهان‌ مي‌كند. بلكه‌ اشاره‌ مي‌كند.     ::    كانت‌ : ميان‌ همه‌ي‌ ايده‌هاي‌ خردنظري‌، آزادي‌ تنها ايده‌اي‌ است‌ كه‌ امكان‌ آن‌ را به‌ طور آزاد از تجربه‌، مي‌شناسيم‌.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : در جامعه‌ ما كساني‌ كه‌ دم‌ از ضديت‌ با غرب‌ مي‌زنند، خودشان‌ از مرغوب‌ترين‌ افراد در برابر غرب‌اند. دليل‌ آن‌ هم‌ اين‌ است‌ كه‌ غرب‌ را يك‌ هيولاي‌ پرهيبتي‌ مي‌انگارند كه‌ به‌ هيچ‌رو با هيچ‌ نيرو، با آن‌ مواجهه‌ نمي‌توان‌ كرد.     ::    ويتگنشتاين‌ : گزاره‌ها نمي‌توانند راجع‌ به‌ امر برتر، چيزي‌ را بيان‌ كنند.     ::    بودا : رهرو شاد از هوشياري‌، با بيم‌ در غفلت‌ مي‌نگرد، فرو نيافتد كه‌ او در كنار نيروانه‌ است‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : فلسفه‌ نشانگر امر ناگفتني‌ خواهد بود، بدين‌ طريق‌ كه‌ امر گفتني‌ را به‌ روشني‌ باز مي‌نمايد.
فلسفه علم تحلیلی (آنگلوساکسون)  
1- معناي چهارگانه فلسفه علم ( از منظر سنت تحليلي )
2- سنت هاي فلسفه علم كدامند ؟
3- علی پایا از حملات به سنت تحلیلی می گوید
نگاهي به معناي فلسفه علم ( از ديدگاه سنت تحليلي )
5- علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
6- فلسفه علم چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
7- همه چیز درباره اصطلاحات نظری در علم
8- تصویر جهان در فیزیک دیروز امروز به زبان ساده (روایت دکتر ناصری)
9- فرق فیزیک و فلسفه در چیست؟ (ديدگاه سنت تحليلي )
10- نسبت فيزيك امروز و فلسفه از زبان سر جيمز جينز
11- سنت تحليلي : فلسفه علم ارسطویی
12-سنت تحليلي : فلسفه علم فیثاغوری و افلاطونی
13-ديدگاه سنت تحليلي : تکمیل روش ارسطو در قرون وسطی
14- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور گالیله، حمله به فلسفه ي علم ارسطویی و بازگشت به افلاطون و فيثاغورث
15-ديدگاه سنت تحليلي : ظهور فرانسیس بیکن و حمله به فلسفه علم ارسطویی
16- ديدگاه سنت تحليلي : ظهور دکارت، حمله و واژگون سازی نظریه ي فرانسیس بیکن درباره ي شیوه تحقیق علمی
17-ديدگاه سنت تحليلي: ظهور نيوتن ، فلسفه ي علم تازه و حمله به دكارت و دكارتيان ( باز هم طنيني افلاطوني! )
18- استدلال علمی یعنی چه؟ (آشنایی با استنتاج استقرایی و استنتاج به قصد بهترین تبیین)
19- تبیین علمی یعنی چه؟( ديدگاه سنت تحليلي)
20-سنت تحليلي : استقرا گرایی میل و دیدگاه مخالف هیول
21-سنت تحليلي : پوزیتیویسم ریاضی، قراردادگرایی و ابطال گرایی
22- سنت تحليلي : آیا استقراء گرایی توجیه پذیر است؟ (دیدگاه چالمرز)
ابطال گرايان چه مي گويند ؟
24- ابطالگرایی پیشرفته، پیش بینیهای بدیع و رشد علم(سنت تحليلي)
25- چرا ابطالگرایی نارساست ؟
26- (سنت تحلیلی): برنامه های پژوهشی لاکاتوش
27- (سنت تحلیلی): پاردایم های کوهن
فایرابند فلسفه تحلیلی را منفجر کرد !
29- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر معقول گرایی و ابژکتیویستم
30- ارزیابی مکاتب تحلیلی فلسفه علم از منظر واقع گرایی