خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
آلكمايون‌ (در پاسخ‌ نامه‌ دعوت‌ داريوش‌) : همه‌ مردم‌ گفتار آز سيري‌ناپذير و شهرت‌ پرستي‌ هستند، اما من‌ كه‌ از فزون‌ جويي‌ گريزانم‌ نمي‌توانم‌ به‌ سرزمين‌ ايران‌ بيايم‌. من‌ به‌ اندك‌ قانعم‌ تا هماهنگ‌ با فكر و منظور من‌ باشد.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : در تاريخ‌ انديشه‌ معاصر، يك‌ نظر مثبت‌ در مورد بقاي‌ روح‌ وجود دارد و آن‌ هم‌ نظريه‌ي‌ «دور جاودان‌» نيچه‌ است‌. اين‌ نظر نيچه‌، كه‌ او آن‌ را با شور و حالي‌ پيامبرگونه‌ ابراز مي‌دارد، كوشش‌ و كششي‌ در افكار جديد را آشكار مي‌سازد.     ::    هايدگر : هيچ‌ توصيف‌ و توضيحي‌ نمي‌تواند با ادعاي‌ عينيّت‌ كامل‌ به‌ ميدان‌ بيايد، و هميشه‌ ارائه‌ دهنده‌ي‌ فهمي‌ تأويلي‌ خواهد بود.     ::    كانت‌ : جان‌ من‌ در برابر يك‌ انسان‌ ساده‌ عادي‌ (كه‌ از شايستگي‌ اخلاقي‌ برخوردار است‌)، به‌ حالت‌ كرنش‌ درمي‌آيد.     ::    بودا : خوب‌ است‌ فضيلتي‌ كه‌ تا پيري‌ دوام‌ آورد؛ خوب‌ است‌ ايماني‌ كه‌ بيخي‌ استوار دارد؛ خوب‌ است‌ رسيدن‌ به‌ فراشناخت‌؛ خوب‌ است‌ بد نكردن‌.     ::    هراكليت‌ : خداوندگاري‌ كه‌ هاتف‌ پيش‌گويي‌ او در پرستشگاه‌ دلفي‌ است‌، نه‌ سخن‌ مي‌گويد، نه‌ پنهان‌ مي‌كند. بلكه‌ اشاره‌ مي‌كند.     ::    هراكليت‌ : شما هرگز نمي‌توانيد در يك‌ رودخانه‌، دوبار شنا كنيد. امّا كراتيلوس‌ در برابر او مي‌گفت‌:اما شما قادر نيستيد حتي‌ براي‌ يك‌ بار هم‌ در رودخانه‌ شنا كنيد؛ زيرا هم‌ همان‌ رودخانه‌ و هم‌ شما چنان‌ تغييرپذير هستيد كه‌ لغات‌ «همان‌» و «شما» داراي‌ معناي‌ واقعي‌ نيستند.     ::    هراكليت‌ : اگر خوشبختي‌ در لذتهاي‌ جسماني‌ مي‌بود، بايد گاوان‌ نر را، هنگامي‌ كه‌ ماش‌ سبز براي‌ خوردن‌ مي‌يابند، خوشبخت‌ بخوانند.     ::    نيچه‌ : اي‌ فرزانه‌ در مقام‌ اخترشناس‌ - تا ستارگان‌ را چيزي‌ «بر فراز خويش‌» مي‌بيني‌، چشم‌ اهل‌ معرفت‌ در تو نيست‌.     ::    ويتگنشتاين‌ : راه‌ حل‌ معماي‌ زندگي‌ در مكان‌ و زمان‌، بيرون‌ از مكان‌ و زمان‌ جاي‌ دارند (اينها مسائل‌ علم‌ طبيعي‌ نيستند كه‌ ما بايد حل‌ كنيم‌).
آرشيو کتاب

كارناپ : پوپر اختلافاتش را با ما بزرگ كرده جلوه ميداد !

مترجم كتاب «فلسفه و نحو منطقي » اثر رودلف كارناپ ، در مقدمه كتاب مي نويسد : مهمترين منابع نوشتاري آشنا كننده ي ما فارسي زبانان به آراي حلقه ي وين و يكي از فعال ترين اعضاي آن ، رودلف كارناپ آثاري بوده كه تا به امروز از كارل پوپر ، از مهم ترين منتقدان اين حلقه ، به فارسي ترجمه و چاپ شده است ؛آثاري كه در بهترين وضعيت تنها بيانگر فهم پوپر از مكتوبات ايشان مي باشد ؛ فهمي كه اتفاقا كارناپ و نويرات چيزي جز بزرگ نمايي اختلافات كوچك نمي دانندش . كارناپ مي نويسد : «اصل رويكرد فلسفي پوپر كاملا شبيه رويكرد حلقه ي وين مي بوده ، با اين حال وي تمايل داشت اختلافهاي ميان ما و خود را پيش از اندازه بزرگ جلوه دهد و نويرات نيز مي گويد : « بي شك اين تاكيد بيش از اندازه بر اختلاف هاي جزئي بين پوپر و حلقه وين ، به زيان هر گونه همكاري است » .
مترجم ادامه مي دهد : به نظر مي رسد تا زماني كه آشنايي ما آشنايي اي دست دوم باشد امكان فهم و داوري دادگرانه ي آراي ايشان اميدي نارسيدني خواهد نمود . ترجمه ي اثر پيش روي تنها گام كوتاهي است در راهي كه شايد و بايد دير يا زود پيموده شود . گرچه كتاب نام رودلف كارناپ را بر پيشاني خود دارد ليكن چنان كه نويسنده در مقدمه اشاره مي كند قرار است شرح آراي حلقه ي وين باشد . شايد نبايد چشم داشت كه كتاب در فني ترين صورتبندي هاي منطقي و فلسفي اش بازتاب عقايد اعضاي حلقه ي وين باشد اما مي توان اميد داشت كه در كلي ترين راهبردهايش خواست مشترك ايشان را باز نماياند .
كتاب « فلسفه و نحو منطقي » به ترجمه رضا مثمر از سوي نشر مركز انتشار يافته است .
تلفن نشر مركز : 88970462 - 021

کد مطلب: 1324

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين