خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : در پي‌ پستيها مرو. در بي‌دردي‌ زندگي‌ مكن‌. نظرِ نادرست‌ را دنبال‌ مكن‌. دوستِ دنيا مباش‌.     ::    نيچه‌ : و من‌ سه‌ استحاله‌ي‌ روح‌ را اعلام‌ مي‌كنم‌ كه‌ چگونه‌ روح‌، يك‌ شتر مي‌شود، سپس‌ شتر، شير مي‌گردد و بالاخره‌ به‌ كودكي‌ تبديل‌ مي‌شود.     ::    آلفرد آير : قضيه‌ي‌ «در كره‌ مريخ‌ موجودات‌ زنده‌ وجود دارد»، در شرايط‌ كنوني‌ قابل‌ بررسي‌ نيست‌، ولي‌ اصل‌ بررسي‌ آن‌، ممكن‌ است‌. اما قضاياي‌ متافيزيكي‌، اصلاً قابل‌ بررسي‌ نيستند، بنابراين‌ نمي‌توان‌ آنها را قضاياي‌ حقيقي‌ دانست‌.     ::    اقبال‌ لاهوري‌ : با تحولات‌ فيزيك‌ نسبيت‌، معلوم‌ شد كه‌ ديگر ماده‌، چيزي‌ كه‌ در زمان‌ وجود دارد و در فضا (مكان‌) حركت‌ مي‌كند نيست‌؛ ذره‌ ديگر چيزي‌ دائمي‌ به‌ شمار نمي‌آيد بلكه‌ مجموعه‌اي‌ است‌ از رويدادهايي‌ كه‌ به‌ يكديگر، مربوط‌ مي‌باشند.     ::    بودا : رهرو آرامْ دل‌ به‌ خانه‌ي‌ تهي‌ رفته‌ است‌؛ او از فهم‌ درست‌ آيين‌، شادي‌ برتر از انسان‌ دارد.     ::    بودا : خود را با خويش‌ برانگيزان‌؛ با خود در خويش‌ پژوهش‌ كند. اي‌ رهرو، تو بدين‌سان‌ با خودي‌ خويشتن‌دار و آگاه‌، نيكبخت‌ خواهي‌ زيست‌.     ::    دكارت‌ : هر چيزي‌ را كه‌ من‌ به‌ طور واضح‌ و متمايز به‌ تصور آورم‌، صحيح‌ خواهد بود.     ::    دكتر شريعتي‌ : ماترياليسم‌، جنس‌ و ذات‌ انسان‌ را ماده‌ مي‌داند. در همين‌ تعريف‌، او را در چارچوب‌ تكاملي‌ كه‌ در ماده‌ بودن‌ محدود است‌، حبس‌ مي‌كند.     ::    برتراندراسل‌ : نظريه‌ نسبيت‌ انيشتين‌ با وارد كردن‌ زمان‌ در «جاي‌-گاه‌»، بيش‌ از تمامي‌ براهين‌، به‌ عقيده‌ي‌ سنتي‌ درمورد «جوهر»، لطمه‌ وارد آورده‌ است‌.     ::    نيچه‌ : ذغال‌ به‌ الماس‌ گفت‌:چرا تو اين‌ قدر سختي‌؟ آيا ما با هم‌ خويش‌ نزديك‌ نمي‌باشيم‌؟ ولي‌ من‌ از شما مي‌پرسم‌:چرا اين‌ قدر نرميد؟ اي‌ برادران‌، مگر شما برادران‌ من‌ نمي‌باشيد؟
خواندنی هاآرشيو مطلب

بگو مگوي‌ نيوتن‌ و انيشتين‌

«آقاي‌ دكتر علي‌ شريعتمداري‌ استاد گرانمايه‌ فلسفه‌ كشورمان‌ كه‌ گرايش‌ به‌ تجربه‌گرايي‌ مخصوصاً به‌ آراء راسل‌ دارند و در ميان‌ گرايشهاي‌ فلسفي‌ اسلامي‌ با حكمت‌ متعاليه‌، قدري‌ موضع‌ مخالفت‌ دارند، روايت‌ جالب‌ بگو مگوي‌ نيوتن‌ و انيشتين‌ را در كتاب‌ فلسسفه‌ خود ذكر كرده‌ است‌. خواننده‌ عزيز توجه‌ دارد كه‌ تفاوت‌ عصر اين‌ دو، حدود 400 سال‌ بوده‌ و بنابراين‌، اين‌ بگو مگو، واقعي‌ نيست‌ و به‌ عبارت‌ ديگر، بازسازي‌ شده‌ است‌. اين‌ بگو مگو نشان‌ مي‌دهد كه‌ گزاره‌هاي‌ علمي‌ همچنان‌ در اتهام‌ غير حقيقي‌ بودن‌، گرفتارند.»

نيوتون‌ : قوانين‌ ثابت‌ روابط‌ علت‌ و معلول‌ را تعيين‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : قوانين‌ علمي‌ توصيفهاي‌ احتمالات‌ آماري‌ هستند كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ انسان‌ تهيه‌ شده‌اند. 

نيوتون‌ : ماده‌ و قانون‌ وجودي‌ عيني‌، قابل‌ كشف‌ و مجزا از مشاهده‌ كننده‌ دارند، 

انشتين‌ : همه‌ي‌ امور حسي‌ وابسته‌ به‌ مشاهده‌ كننده‌ هستند و بايد بالنسبه‌ به‌ او مورد تفسير قرار گيرند. 

نيوتون‌ : ماده‌ از ذرات‌ مجزا يا نامربوط‌ تركيب‌ شده‌ است‌. 

انشتين‌ : ماده‌ امواج‌ انرژي‌ است‌. 

نيوتون‌ : جرم‌ مطلق‌ است‌. 

انشتين‌ : جرم‌ نسبت‌ به‌ سرعت‌ و مشاهده‌ كننده‌ تغيير مي‌كند. 

نيوتون‌ : جهان‌ بي‌نهايت‌ است‌. 

انشتين‌ : جهان‌ احتمالاً متناهي‌ و در بُعد پنجم‌ (انحناي‌ فضا) كروي‌ است‌. 

نيوتون‌ : مكان‌ مطلق‌ است‌، زمان‌ مطلق‌ است‌ و حركت‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : مكان‌ و زمان‌ در يك‌ سيستم‌ چهار بُعدي‌ متحد شده‌اند. 

نيوتون‌ : جاذبه‌ نيرويي‌ است‌ ميان‌ اجسام‌. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌، يك‌ خصوصيت‌ مكاني‌ كه‌ ماده‌ را احاطه‌ كرده‌ است‌، موجب‌ تغييراتي‌ در مكان‌ و زمان‌ مي‌شود. 

نيوتون‌ : اشعه‌ي‌ نور در خطوط‌ مستقيم‌ حركت‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌ باعث‌ انحناي‌ اشعه‌ي‌ نور مي‌شود. 

نيوتون‌ : حركت‌ بالنسبه‌ به‌ منبع‌ نور، سرعت‌ نور را تغيير مي‌دهد. 

انشتين‌ : سرعت‌ نور با توجه‌ به‌ همه‌ي‌ بينندگان‌ در همه‌ جا ثابت‌ است‌. 

نيوتون‌ : مكان‌، مكان‌ اقليدسي‌ است‌. 

انشتين‌ : مكان‌، مكان‌ غير اقليدسي‌ است‌. 

نيوتون‌ : قوانين‌ طبيعت‌ مطلق‌ هستند، ماده‌ مطلق‌ است‌ و زمان‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : قوانين‌ نيوتون‌ و ديگر اصول‌، تعميمات‌ يا قضاياي‌ كلي‌ موقتي‌ يا آزمايشي‌ هستند كه‌ براساس‌ مدارك‌ موجود تهيه‌ شده‌اند. 

نيوتون‌ : دنياي‌ تصورات‌ و دنياي‌ روح‌ در كنار دنياي‌ مادي‌ وجود دارد. 

انشتين‌ : دنياي‌ نامعلوم‌، ما فوق‌ قلمرو تحقيق‌ است‌ نه‌ در كنار آن‌. 

نيوتون‌ : جهان‌ دنياي‌ مسدودي‌ است‌، معرفت‌ درباره‌ي‌ آن‌ به‌ زودي‌ معلوم‌ خواهد شد. با اينكه‌ دنيا نامتناهي‌ است‌، مع‌ ذلك‌ بر طبق‌ يك‌ عده‌ قوانين‌ و اصول‌ محدود كه‌ قابل‌ شناختن‌ هستند عمل‌ مي‌كند. 

انشتين‌ : جهان‌ باز است‌؛ هر چيز ممكن‌ است‌ رخ‌ دهد و احتمالاً رخ‌ خواهد داد. تغيير ضروري‌ است‌. 

نيوتون‌ : پديده‌ را ممكن‌ است‌ به‌ طور مجزا بررسي‌ نمود. 

انشتين‌ : پديده‌ها را بايد در كل‌ ميدان‌ يا موقعيت‌ متغير يا ديناميك‌ مورد تحقيق‌ قرار داد. 

نيوتون‌ : قطعيت‌ و ثبات‌ خصوصيات‌ اصلي‌ جهان‌ است‌. 

انشتين‌ : عدم‌ ثبات‌ و تغيير آشكارتر از هر چيز هستند.

کد مطلب: 128

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

arabazm@yahoo.com
سلام
بسیار سایت مفید و غنی ای دارید.واقعا سپاسگذارم
فقط کاش تمام صفحات درج شده دارای مطلب باشند...
یا علی
شنبه 7 بهمن 1391 ساعت 20:06
تشکر
فقط معلوما می خواستم که دکترشریعتی رامی توان فلسفه دان دانست ویاخیر ?
دوشنبه 11 دي 1391 ساعت 15:55
A p_orovcavtie insight! Just what we need!
پنجشنبه 8 تير 1391 ساعت 20:16
mohammadmehdi.hatami@yahoo.com
در زمينه ي قلسفه علوم خاص از جمله فلسفه ي فيزيك در كشور با كمبود چشم گيري مواجه هستيم. اميدوارم عده ايي كمر همت بسته و اين كمبود را با تاليف و ترجمه ي كتاب هاي معتبر رفع كنند. محمد مهدي حاتمي
شنبه 19 فروردين 1391 ساعت 17:19
من عاشق فلسفه ام. مرسي از مطلبتون
جمعه 12 اسفند 1390 ساعت 23:12

12345