خواندنی ها پرسش و پاسخ سخن ما فيلسوفان امروز ايران اساتيد فلسفه
بودا : مرد با اين‌ ستوران‌ به‌ كشوري‌ نمي‌رسد كه‌ پاي‌ كسي‌ بدان‌ نرسيده‌:جايي‌ كه‌ مردِ رام‌ با خودِ رام‌ به‌ آنجا مي‌رود.     ::    هراكليت‌ : اگر خوشبختي‌ در لذتهاي‌ جسماني‌ مي‌بود، بايد گاوان‌ نر را، هنگامي‌ كه‌ ماش‌ سبز براي‌ خوردن‌ مي‌يابند، خوشبخت‌ بخوانند.     ::    نيچه‌ : زاهدانه‌ترين‌ حرفي‌ كه‌ شنيده‌ام‌:«در عشق‌ حقيقي‌، روح‌ است‌ كه‌ تن‌ را در آغوش‌ مي‌گيرد».     ::    آلكمايون‌ (550 سال‌ قبل‌ از ميلاد) : مجموع‌ حواس‌ به‌ نحوي‌ با مغز همبستگي‌ دارند و بدينسان‌ اگر مغز تكان‌ بخورد يا جاي‌ خود را تغيير دهد، حواس‌ ناقص‌ مي‌شوند، زيرا اين‌ كار گذرگاههايي‌ را كه‌ احساسها از آنها مي‌آيند، مي‌گيرد.     ::    نيچه‌ : آنچه‌ انساني‌ را والا مي‌سازد، نه‌ شدت‌ احساسهاي‌ والا، كه‌ مدت‌ آنهاست‌.     ::    بودا : كسي‌ كه‌ روحيه‌اش‌ با خواهشها و هوسها آشفته‌ و پريشان‌ نيست‌ و در وراي‌ خوبي‌ و بدي‌ است‌، بيداري‌ است‌ كه‌ ترس‌ و بيم‌ نمي‌شناسد. بدتر از آنچه‌ يك‌ دشمن‌ بتواند در حق‌ دشمن‌ خود كند، روح‌ بدسگال‌ در حق‌ انسان‌ تواند كرد.     ::    سهل‌ شوشتري‌ (تستري‌) : آدميان‌ را دو چيز هلاك‌ كرد:طلب‌ عزّ و خوف‌ درويشي‌.     ::    عبدالكريم‌ سروش‌ : نسبت‌، انسان‌ را جانور مكلف‌ مي‌داند و مدرنيته‌، انسان‌ را جانور محق‌، تعريف‌ مي‌كند.     ::    پارمنيت‌ : لازم‌ است‌ گفتن‌ و انديشيدن‌ كه‌:هست‌، هست‌ زيرا هستي‌ (Einai) هست‌ و هيچي‌ (Mesen) نيست‌. اين‌ را به‌ فرمان‌ تو مي‌دهم‌ كه‌ دريابي‌.     ::    بودا : به‌ كردار گاوچراني‌ كه‌ با يكي‌ چوبدست‌، گاوان‌ را به‌ چرا مي‌برد، پيري‌ و مرگ‌ نيز زندگيِ باشندگان‌ را مي‌برند.
خواندنی هاآرشيو مطلب

بگو مگوي‌ نيوتن‌ و انيشتين‌

«آقاي‌ دكتر علي‌ شريعتمداري‌ استاد گرانمايه‌ فلسفه‌ كشورمان‌ كه‌ گرايش‌ به‌ تجربه‌گرايي‌ مخصوصاً به‌ آراء راسل‌ دارند و در ميان‌ گرايشهاي‌ فلسفي‌ اسلامي‌ با حكمت‌ متعاليه‌، قدري‌ موضع‌ مخالفت‌ دارند، روايت‌ جالب‌ بگو مگوي‌ نيوتن‌ و انيشتين‌ را در كتاب‌ فلسسفه‌ خود ذكر كرده‌ است‌. خواننده‌ عزيز توجه‌ دارد كه‌ تفاوت‌ عصر اين‌ دو، حدود 400 سال‌ بوده‌ و بنابراين‌، اين‌ بگو مگو، واقعي‌ نيست‌ و به‌ عبارت‌ ديگر، بازسازي‌ شده‌ است‌. اين‌ بگو مگو نشان‌ مي‌دهد كه‌ گزاره‌هاي‌ علمي‌ همچنان‌ در اتهام‌ غير حقيقي‌ بودن‌، گرفتارند.»

نيوتون‌ : قوانين‌ ثابت‌ روابط‌ علت‌ و معلول‌ را تعيين‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : قوانين‌ علمي‌ توصيفهاي‌ احتمالات‌ آماري‌ هستند كه‌ به‌ وسيله‌ي‌ انسان‌ تهيه‌ شده‌اند. 

نيوتون‌ : ماده‌ و قانون‌ وجودي‌ عيني‌، قابل‌ كشف‌ و مجزا از مشاهده‌ كننده‌ دارند، 

انشتين‌ : همه‌ي‌ امور حسي‌ وابسته‌ به‌ مشاهده‌ كننده‌ هستند و بايد بالنسبه‌ به‌ او مورد تفسير قرار گيرند. 

نيوتون‌ : ماده‌ از ذرات‌ مجزا يا نامربوط‌ تركيب‌ شده‌ است‌. 

انشتين‌ : ماده‌ امواج‌ انرژي‌ است‌. 

نيوتون‌ : جرم‌ مطلق‌ است‌. 

انشتين‌ : جرم‌ نسبت‌ به‌ سرعت‌ و مشاهده‌ كننده‌ تغيير مي‌كند. 

نيوتون‌ : جهان‌ بي‌نهايت‌ است‌. 

انشتين‌ : جهان‌ احتمالاً متناهي‌ و در بُعد پنجم‌ (انحناي‌ فضا) كروي‌ است‌. 

نيوتون‌ : مكان‌ مطلق‌ است‌، زمان‌ مطلق‌ است‌ و حركت‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : مكان‌ و زمان‌ در يك‌ سيستم‌ چهار بُعدي‌ متحد شده‌اند. 

نيوتون‌ : جاذبه‌ نيرويي‌ است‌ ميان‌ اجسام‌. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌، يك‌ خصوصيت‌ مكاني‌ كه‌ ماده‌ را احاطه‌ كرده‌ است‌، موجب‌ تغييراتي‌ در مكان‌ و زمان‌ مي‌شود. 

نيوتون‌ : اشعه‌ي‌ نور در خطوط‌ مستقيم‌ حركت‌ مي‌كنند. 

انشتين‌ : ميدان‌ جاذبه‌اي‌ باعث‌ انحناي‌ اشعه‌ي‌ نور مي‌شود. 

نيوتون‌ : حركت‌ بالنسبه‌ به‌ منبع‌ نور، سرعت‌ نور را تغيير مي‌دهد. 

انشتين‌ : سرعت‌ نور با توجه‌ به‌ همه‌ي‌ بينندگان‌ در همه‌ جا ثابت‌ است‌. 

نيوتون‌ : مكان‌، مكان‌ اقليدسي‌ است‌. 

انشتين‌ : مكان‌، مكان‌ غير اقليدسي‌ است‌. 

نيوتون‌ : قوانين‌ طبيعت‌ مطلق‌ هستند، ماده‌ مطلق‌ است‌ و زمان‌ نيز مطلق‌ مي‌باشد. 

انشتين‌ : قوانين‌ نيوتون‌ و ديگر اصول‌، تعميمات‌ يا قضاياي‌ كلي‌ موقتي‌ يا آزمايشي‌ هستند كه‌ براساس‌ مدارك‌ موجود تهيه‌ شده‌اند. 

نيوتون‌ : دنياي‌ تصورات‌ و دنياي‌ روح‌ در كنار دنياي‌ مادي‌ وجود دارد. 

انشتين‌ : دنياي‌ نامعلوم‌، ما فوق‌ قلمرو تحقيق‌ است‌ نه‌ در كنار آن‌. 

نيوتون‌ : جهان‌ دنياي‌ مسدودي‌ است‌، معرفت‌ درباره‌ي‌ آن‌ به‌ زودي‌ معلوم‌ خواهد شد. با اينكه‌ دنيا نامتناهي‌ است‌، مع‌ ذلك‌ بر طبق‌ يك‌ عده‌ قوانين‌ و اصول‌ محدود كه‌ قابل‌ شناختن‌ هستند عمل‌ مي‌كند. 

انشتين‌ : جهان‌ باز است‌؛ هر چيز ممكن‌ است‌ رخ‌ دهد و احتمالاً رخ‌ خواهد داد. تغيير ضروري‌ است‌. 

نيوتون‌ : پديده‌ را ممكن‌ است‌ به‌ طور مجزا بررسي‌ نمود. 

انشتين‌ : پديده‌ها را بايد در كل‌ ميدان‌ يا موقعيت‌ متغير يا ديناميك‌ مورد تحقيق‌ قرار داد. 

نيوتون‌ : قطعيت‌ و ثبات‌ خصوصيات‌ اصلي‌ جهان‌ است‌. 

انشتين‌ : عدم‌ ثبات‌ و تغيير آشكارتر از هر چيز هستند.

کد مطلب: 128

     
 
تايپ فارسی تايپ انگليسی
 
  نمايش آدرس ايميل شما به سايرين
 

arabazm@yahoo.com
سلام
بسیار سایت مفید و غنی ای دارید.واقعا سپاسگذارم
فقط کاش تمام صفحات درج شده دارای مطلب باشند...
یا علی
شنبه 7 بهمن 1391 ساعت 20:06
تشکر
فقط معلوما می خواستم که دکترشریعتی رامی توان فلسفه دان دانست ویاخیر ?
دوشنبه 11 دي 1391 ساعت 15:55
A p_orovcavtie insight! Just what we need!
پنجشنبه 8 تير 1391 ساعت 20:16
mohammadmehdi.hatami@yahoo.com
در زمينه ي قلسفه علوم خاص از جمله فلسفه ي فيزيك در كشور با كمبود چشم گيري مواجه هستيم. اميدوارم عده ايي كمر همت بسته و اين كمبود را با تاليف و ترجمه ي كتاب هاي معتبر رفع كنند. محمد مهدي حاتمي
شنبه 19 فروردين 1391 ساعت 17:19
من عاشق فلسفه ام. مرسي از مطلبتون
جمعه 12 اسفند 1390 ساعت 23:12

12345